ผู้จัดทำ

255020152_4534648296633114_4958649502612004004_n

ชื่อ นางสาว เกสราภรณ์ ผานิช  ชื่อเล่น น้ำฝน

ระหัสนักศึกษา 64207426110

สาขาคอมพิวเตอร์ธุระกิจ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กศป. ปี 3